Nevele, van complexiteit tot eenheid

Féline
de Graeve
  • Olivier
    De Smet
  • Tim
    Claeys
  • Joke
    Veramme

 

Nevele, van complexiteit tot eenheid.

Het schepencollege van de gemeente Nevele, had de indruk dat de lokale economie in de zes dorpskernen in een neergaande spiraal was beland. Om deze impressie te bevestigen deed schepen Ilbert Vervaecke van Lokale Economie beroep op de studenten van de Arteveldehogeschool. Dit met het doel een beleidsplan op te stellen om de handel te stimuleren. Dit bestond onder andere uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek.

Voor het eerste luik van het project, nl. het kwantitatief onderzoek, analyseerden de studenten een aantal enquêtes die reeds bij de lokale handelaars waren afgenomen. Deze waren opgesteld door de lokale adviesraad van economie waarbij gepolst werd naar de bedrijfsactiviteiten, de tevredenheid over de gemeente en de lokale economie, MVO en het tewerkstellen van personeel.

Aan de hand van het verwerkingsprogramma SPSS verkregen de studenten de statistieken die ze hierna verwerkten tot een coherent geheel van besluiten. Deze werden grafisch weergegeven om zo de probleempunten aan te kaarten. Vervolgens kon het onderzoeksteam verschillende analyses uitvoeren. Zo hebben zij de volledige detailhandel uit de enquête gefilterd, daar deze de meeste baat had bij het onderzoek.

Eén van de conclusies uit dit kwantitatief onderzoek heeft betrekking tot de bedrijfsactiviteit. Hierbij kan gesteld worden dat het merendeel van de Nevelse bedrijven zich in de categorie van kleine ondernemingen bevinden. Gezien Nevele een vrij landelijke gemeente is, is de landbouwactiviteit één van de meest aanwezige, zelfstandige beroepsactiviteiten.

Voor het kwalitatief onderzoek hebben de studenten gekozen  om gebruik te maken van aanvullende diepte-interviews met de handelaars. Het diepte-interview werd gebruikt om nog verder in te gaan op de resultaten van het kwantitatieve onderzoek.

Het derde luik van het onderzoek bestond uit een benchmarking. Hierbij werd de gemeente Nevele vergeleken met gelijkaardige gemeenten op vlak van demografie, geografie en economie. Bijvoorbeeld in de periode van het jaar 2005 vertoonde Nevele een vrij dure bouwgrondprijs van maar liefst € 150 per m2. Over de jaren heen is deze prijs wel sterk afgenomen.

Als laatst onderdeel maakten de studenten het effectieve beleidsplan op. Dit plan werd opgebouwd aan de hand van een missie en visie. Dit houdt in dat de probleempunten in kaart gebracht werden, samen met een bijhorende beschrijving. Het tweede onderdeel van het beleidsplan is de SWOT-analyse. Hierin werd op zoek gegaan naar de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen van de gemeente. Tot slot werden enkele doelstellingen voor de gemeente opgesteld, met bijhorende acties en aanbevelingen om de lokale economie te stimuleren.

Uiteindelijk is gebleken dat er verschillende maatregelen zijn om bovenvermelde doelstellingen te realiseren. Natuurlijk is het zo dat een gemeente niet alle maatregelen kan doorvoeren, men dient namelijk op zoek te gaan naar een gezonde mix. De gemeente kan best haar prioriteiten stellen en nagaan wat men zelf het belangrijkst vindt.

De voornaamste doelstelling was het verbeteren van de interne communicatie binnen de verschillende gemeentediensten. Op deze manier krijgen de handelaars meer inspraak en worden hun problemen opgepikt door de gemeenteraad.

De tweede doelstelling die werd voorgesteld aan Nevele, is het streven naar een compactere handelskern. Dit vormt de basis voor een bloeiende economie. Met dat uitgangspunt, kan de gemeente ruimte maken om meer en grotere projecten op te starten. Op basis van de aantrekkelijkheid van de gemeente en haar samenhangende dorpskern vormt de consument zich een beeld en dit kan beslissend zijn in het aankoopgedrag.

De derde doelstelling is het stimuleren van de lokale vraag en aanbod. Een grotere lokale afname is voordelig voor iedere deelgemeente en biedt zo meer groeimogelijkheden voor de lokale handelaar. Uit de cijfers van de benchmark kunnen we opmaken dat de bevolking toeneemt en dit geeft meer consumptiemogelijkheden.

De laatste doelstelling is het optimaliseren van de vlotte bereikbaarheid van de gemeente. Doordat Nevele aan de E-40 ligt, is op zich al heel bevorderend voor de bereikbaarheid, maar daar kan men het absoluut niet bij laten. Bereikbaarheid houdt niet louter de aanwezigheid van een autosnelweg in, maar ook het creëren van parkeergelegenheid en efficiënter gebruiken van parkeerplaatsen. Dit alles kan leiden tot het realiseren van de voorgenoemde doelstelling.

Op 20 juni 2012 werd het beleidsplan voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen, samen met enkele gemeenteraadsleden. Het eindresultaat werd met het nodige enthousiasme onthaald.

Hopelijk zullen de nakende gemeenteraadsverkiezingen een extra stimulans zijn voor het onder handen nemen van de probleempunten. 

Bibliografie

Documenten ontvangen van de klant:

-          288 ingevulde enquêtes opgesteld door de gemeente Nevele, voorjaar 2010

-          Beleidsplan economie voor de gemeente Nevele, Juni 2009, WES

-          Strategisch-commercieel plan voor het centrum van Assenede, september 2007, EROV

-          Individueel Financieel Profiel Nevele, januari 2012, Dexia

-          Rapport “Gemeentelijke acties en activiteiten inzake centrummanagement”, september 2009, EROV

-          Toerisme en cultureel erfgoed Witboek Groot Nevele, Unizo Groot Nevele, maart 2012-06-04

-          Locatietheorie: “Economische specialisatie en potentieel van de gemeente Nevele”, 2009-2010, Nicolas Dewulf student aan Universiteit Gent

-          “Ruimtelijk-Economische dynamiek van Randstedelijke en buitengebiedontwikkelingen in Vlaanderen: Nevele”, 2009-2010, Nicolas Dewulf student aan Universiteit Gent

-          Andere losse documenten ontvangen van schepen lokale economie

Geraadpleegde websites:

-          www.nevele.be

-          http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2010/Nevele.pdf

-          http://www.meetjesland.be/statistieken/Ruimtelijke%20ordening/Tabel_2_2_Bodembezetting_Meetjesland_2006.htm

-          www.delijn.be

-          http://www.hbd.nl/websites/hbd2009/files/RO-Advies%20winkeliers/Kiezen-of-delen-Beleid-op-maat-voor-perifere-detailhandel.pdf

-          http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLOSC_20120227_007

 

 

Download scriptie (4.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2012