Het klasgebeuren bij leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen

Lies
De Pauw
  • Hanne
    Engels

Wat als … er leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) in je klas zitten?

door Lies De Pauw en Hanne Engels


Kinderen en jongeren met ernstig verstandelijke én ernstig motorische beperkingen hebben net als iedereen recht op onderwijs. Maar wat als deze leerlingen in jouw klas terecht komen?

Leerlingen met EMB zijn door hun beperkingen volledig afhankelijk van hulp bij alledaagse activiteiten, zoals eten, spelen, aankleden,… Daarnaast kunnen ze vaak niet praten en is het aan de leerkracht om hun subtiele signalen te begrijpen. Ook om te leren zijn deze leerlingen volledig afhankelijk van begeleiding en van een ervaringsgerichte omgeving. Hoe kan je als leerkracht het onderwijs aan deze leerlingen vormgeven?

“Sofie heeft heel graag muziek en dan weten we ook dat als we iets aangeleerd willen krijgen dat we dat via muziek kunnen doen.” (citaat leerkracht)

In Vlaanderen zitten leerlingen met EMB in het Buitengewoon Onderwijs. Zij hebben nood aan een individueel aanbod en daar kan het gewoon onderwijs niet aan tegemoet komen. Maar ook in het Buitengewoon Onderwijs is het niet vanzelfsprekend om les te geven aan leerlingen met EMB.

Leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met EMB maken een uitgebreide beeldvorming van de leerling. Zo komen ze erachter wat de leerling kan, wat zijn beperkingen zijn, hoe ze hem kunnen motiveren,… Als je veel weet over een leerling, is het gemakkelijker om je les aan te passen aan de verschillende leerlingen in je klas.

“Ze zeggen altijd  dat het Buitengewoon Onderwijs meer individueel onderwijs is maar uiteindelijk is de realiteit wel dat je alleen met zes leerlingen hier in de klas bent.” (citaat leerkracht)

Leerlingen met EMB kunnen het gemakkelijkst leren als ze een leerkracht hebben die met hen alleen werkt. Helaas is dit vaak niet mogelijk doordat de Vlaamse onderwijsstructuur niet aangepast is aan de noden van leerlingen met EMB. Doordat er weinig personeel is in klassen met leerlingen met EMB, worden veel activiteiten in groep gedaan. Als je in groep werkt, kan je niet met alle noden van alle leerlingen rekening houden en zullen dus ook  niet alle leerlingen iets bijleren uit de activiteit.

Als gevolg van een gebrek aan personeel gaan de meeste activiteiten ook door in de klas. Als je als leerkracht met zes leerlingen in een rolstoel een les op locatie moet geven, heb je vele helpende handen nodig. Die extra handen zijn er momenteel niet. Leerlingen met EMB hebben wel nood aan een omgeving waarin ze ervaringen kunnen opdoen om te leren. Zij kunnen bijvoorbeeld niet in de klas over het bos leren, want die link kunnen ze niet leggen. Als de leerlingen niet naar het bos kunnen gaan, zullen zij dus ook niets over het bos leren.

“Leerkrachten hebben een speeltijd nodig maar voor die kinderen is het niet ideaal.” (citaat leerkracht)

Het Buitengewoon Onderwijs volgt, bij benadering, hetzelfde lessenrooster als het gewoon onderwijs. Maar leerlingen met EMB hebben geen bioritme dat zich laat kneden naar twee keer 50 minuten aandacht en dan 15 minuten speeltijd. Zij hebben nood aan rust- en verzorgingsmomenten op het moment dat ze moe zijn of verzorgd moeten worden. Een flexibel lessenrooster is dus essentieel als leerlingen met EMB in je klas zitten. Dit is spijtig genoeg op  vele scholen onmogelijk.

“Het is heel veel uit de duim zuigen want echte handleidingen gelijk in het gewoon onderwijs hebben wij natuurlijk niet.” (citaat leerkracht)

Het is vaak een heuse zoektocht voordat je materiaal vindt dat aangepast is aan leerlingen met EMB. Nog vaker vind je zelfs geen aangepast materiaal en moet je het zelf maken. Toch bestaan er websites met aangepaste activiteiten voor leerlingen met EMB, maar deze zijn niet bekend bij de leerkrachten (vb. http://www.ervaarhetmaar.nl; http://www.methodedoedels.nl; http://www.hetprikkeltje.com; De activiteitenwijzer).  Dit kan voor een deel opgelost worden door hier aandacht aan te besteden in opleidingen en nascholingen.

 

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is op de hoogte van deze moeilijkheden bij het werken met leerlingen met EMB. De Vlor en de leerkrachten van leerlingen met EMB weten zeer goed wat ze nodig hebben om leerlingen met EMB beter te kunnen begeleiden. Ten eerste meer begeleiding in de klas. Om dit te kunnen bereiken, zou een samenwerking met de zorgsector ideaal zijn. “Leerkrachten zijn getraind in systematisch naar doelstellingen kijken. Terwijl opvoeders een aantal doelstellingen gaan naleven, maar ook  gaan kijken naar het welbevinden van die leerling. En de combinatie van die twee maakt juist dat je een aantal dingen bij die leerlingen kan bereiken.”(citaat leerkracht). Als er meer begeleiding is in de klas, kan je meer individueel met een leerling werken en kan je meer onderwijs op locatie aanbieden. Daarnaast kan een samenwerking ervoor zorgen dat men afstapt van een strikt schools lessenrooster, wat ook in het voordeel van de leerlingen met EMB speelt.

Tot slot…
Leerkrachten van leerlingen met EMB zijn geen wondermensen, maar ze beschikken wel over een aantal eigenschappen die hen erop doen lijken. “Durven verder kijken dan uw neus lang is. Als je zegt van ik moet die activiteit doen en je blijft binnen die lijntjes, dan ga je er niet komen. Je moet soms een aanpassing doen aan een tafel of een schakelaar en dan moet je durven echt onnozele dingen doen die helemaal niet normaal zijn binnen een klasgegeven.” (citaat leerkracht).

“Gedrevenheid. Er echt helemaal voor gaan. Niet gewoon zeggen: ‘ik kom mijn uurtjes hier kloppen.’ . Echt ik wil iets betekenen voor die kinderen.”(citaat leerkracht).

Leerlingen met EMB in Vlaanderen zijn in goede handen, maar er zijn meer handen nodig om hen ook goed onderwijs te kunnen bieden.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de masterproef van Lies De Pauw en Hanne Engels: Het klasgebeuren bij leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Zij dienden deze masterproef in juni 2013 in voor het behalen van het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen – afstudeerrichting Orthopedagogiek.

Bibliografie

Arthur, M. (2004). Patterns amongst behavior states, sociocommunicative and activity

variables in educational programs for students with profound and multiple disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16(2), 125-149.

 

Arthur-Kelly, M., Bochner, S., Center, Y., & Mok, M. (2007). Socio-communicative

perspectives on research and evidence-based practice in the education of students with profound and multiple disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19, 161-176. doi: 10.1007/s10882-007-9045-9

 

Ault, M.M., Guy, B., Guess, D., Bashinski, S., & Roberts, S. (1995). Analyzing behavior state

and learning environments: Application in instructional settings. Mental Retardation, 33(5), 304-316.

 

Baarda, D. B., & De Goede, M. P. M. (1999). Basisboek methoden en technieken: praktische

handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Houten: Stenfert Kroese/ Educatieve Partners.

 

Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2003 betreffende de integratie van

leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs (B.S. 2. III. 2004) Geraadpleegd op 22 november, 2011, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13454

 

Borrey, G., Jennes, A., Ranschaert, I., & Ghesquière, P. (2005). Het buitengewoon onderwijs

op nieuwe wegen. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & W. Hellinckx (red.), Handboek orthopedagogische hulpverlening (pp. 199-233). Leuven: Acco.

 

Buntinx, W. H. E. (2003). Wat is een verstandelijke handicap? Definitie, assessment en

ondersteuning volgens het AAMR-model. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 29(1), 4-24.

 

 

Carante Groep. (2009). De tijd van je leven: Over vrijetijdsbesteding van mensen met ernstig

            verstandelijke en meervoudige beperkingen. Sliedrecht.

 

Decreet van 25 februari 1997 houdende het basisonderwijs. (B.S. 17. IV. 1997). Geraadpleegd

op 22 november, 2011, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254

 

Downing, J.E. (2001). Meeting the communication needs of students with severe and multiple

            disabilities in general education classrooms. Exceptionality, 9(3), 147-156.

 

Ford, A., Schnorr, R., Meyer, L., Dayern, L., Black, J., & Dempsey, P. (2008). The Syracuse

Community-Referenced Curriculum Guide for Students with Moderate and Severe Disabilities. Baltimore, London, Sidney: Brookes Publishing.

 

Grove, N., Bunning, K., Porter, J., & Olsson, C. (1999). See what I mean: Interpreting the

meaning of communication by people with severe and profound intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 12, 190-203.

 

Guess, D., Roberts, S., Siegel-Causy, E., Ault, M., Buy, B., & Thompson, B. (1993). Analysis

of behavior state conditions and associated environmental variables among students with profound handicaps. American Journal on Mental Retardation, 97(6), 634-653.

 

Healy, D., & Walsh, P. N. (2007). Communication among nurses and adults with severe and

profound intellectual disabilities: Predicted and observed strategies.  Journal of Intellectual Disabilities, 11(2), 127-141.

 

Horrocks, E. L., & Morgan, R. L. (2011). Effects of inservice teacher training in correct

implementation of assessment and instructional procedures for teachers of students with profound multiple disabilities. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 34(4), 283-319. doi: 10.1177/0888406410397556

 

 

 

Hostyn, I., & Maes, B. (2009). Interaction between persons with profound intellectual and

multiple disabilities and their partners: A literature review.  Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34(4), 296-312.

 

Katholieke Hogeschool Limburg, & Multiplus. (2009). Wijzer worden over activiteiten: Een

activiteitenwijzer voor personen met EMB. Geraadpleegd via https://ppw.kuleuven.be/ogop/dagbestedingmultiplus/docs/activiteitenwij…

 

Kelchtermans, G. (2003). Kwalitatieve methoden in onderwijskundig onderzoek:

internationale ontwikkelingen en de situatie in Vlaanderen. In B. Levering & P. Smeyers (Red.), Opvoeding en onderwijs leren zien: Een inleiding in interpretatief onderzoek (p.75). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

 

Koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie

van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs (B.S. 29. VIII. 1978). Geraadpleegd op 22 november, 2011, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12926

 

Logan, K.R., Jacobs, H.A., Gast, D.L., Smith, P.D., Daniel, J., & Rawls, J.A. (2001).

Preferences and reinforcers for students with profound and multiple disabilities: Can we identify them? Journal of Developmental and Physical Disabilities, 13(2), 97-122.

 

Maes, B., Penne, A., De Maeyer, J., & Vandervorst, N. (2008). Inventarisatie-onderzoek:

            Kinderen en jongeren met EMB: Eindrapport (onderzoeksrapport). Leuven.

 

Maes, B., & Petry, K. (2006). Kwaliteit van leven bij personen met verstandelijke

            beperkingen. Gerag en Gezondheid, 34(4), 192-201.

 

Maes, B., Vos, P., & Penne, A. (2010). Analysis of daytime activities for children with

profound intellectual and multiple disabilities in specific settings. British Journal of Developmental Disabilities, 56(2), 123-136.

 

 

McEwen, I. R. (1992) Assistive positioning as a control parameter of socio-communicative

interactions between students with profound multiple disabilities and classroom staff.  Physical Therapy, 72(9), 634-644.

 

Munde, V. S., Vlaskamp, C., Ruijsenaars, A. J. J. M., & Nakken, H. (2009). Allertness in

individuals with profound and multiple disabilities: A literature review.  Research in Developmental Disabilities, 30(3), 462-480. doi: 10.1016/j.ridd.2008.07.003

 

Nakken, H. (1997). L’ education des personnes polyhandicapées.  Revue Européenne du

            Handicap Mental, 4(13), 21-29.

 

Nijland, M. (2011). Passend onderwijs. In B. Maes, C. Vlaskamp, & A. Penne (red.),

            Ondersteuning van mensen met EMB (pp. 215-227). Leuven: Acco.

 

Orlove, F. P., Sobsey, D., & Silberman, R. K. (2004). Educating Children with Multiple

Disabilities: A Collaborative Approach. Baltimore, London, Sydney: Brookes Publiching.

 

Partner Passend Onderwijs. (2012). De Vijfwijzer. Geraadpleegd op 23 oktober, 2012, op

            http://www.devijfwijzer.nl

 

Petitiaux, W. S. D., Elsinga, G. M., Cuppen-Fonteine, H., & Vlaskamp, C. (2006). Alertheid

van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: Een casestudy. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 32(4), 241-254.

 

Petitpierre, G., Wolf, D., Dietrich, A., Benz, M., & Adler, J. (2007). Integration of education

and care given to children with profound multiple disabilities in Switzerland. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(2), 141-151.

 

Petry, K. (2011). Onderwijs aan kinderen en jongeren met EMB: Cursustekst, Leuven: KU

            Leuven.

 

 

Petry, K., & Maes, B. (2005). De ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met diep

verstandelijke en meervoudige beperkingen aan de hand van het AAMR-model: Een

literatuurstudie. Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met een verstandelijke

beperking 2, 87-107.

 

Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2004). Domains of quality of life of people with

profound multiple disabilities: The perspective of parents and staff. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 35-46.

 

Reid, D. H., Philips, J. F., & Green, C. W. (1991). Teaching persons with profound multiple

handicaps: A review of the effects of behavioral research. Journal of Applied Behavior Analysis, 24(2), 319-336.

 

Roberts, M. C., & Ilardi , S. S. (2005). Qualitative Methods. In M. C. Roberts & S .S. Ilardi

(Red.), Handbook of Research Methods in Clinical Psychology (pp. 181-185). Oxford:

Blackwell.

 

Smith, P. D., Gast, D. L., Logan, K. R., & Jacobs, H. A. (2001). Customizing instruction to

maximize functional outcomes for students with profound multiple disabilities. Exceptionality Journal, 9(3), 135-145.

 

Tadema, A. (2007). From policy to practice. Developments in the education of children with

profound intellectual and multiple disabilities (Doctoraatsthesis). Geraadpleegd via http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdissertations.ub.rug.nl%2FFILES%2Ffaculties%2Fgmw%2F2007%2Fa.c.tadema%2Ftitlecon.pdf&ei=kwBDUei1HKSa1AXF8ICICg&usg=AFQjCNFgv5AngTd-1t3gIqdmrHv_FuLDCw

 

The Scottish Government (2006). The Elaborated 5-14 Curriculum &Associated Programmes

of Study. Geraadpleegd via http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/158403/0042919.pdf

 

 

 

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for action on Special Needs

Education. Geraadpleegd op 22 november, 2011, op http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf

 

Van der Putten, A., Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken, H. (2005). Movement skill

assessment in children with profound multiple disabilities: A psychometric analysis of the top down motor milestone test. Clinical Rehabilitiation, 19, 635-643. doi: 10.1191/0269215505cr862oa

 

Van der Putten, A., Vlaskamp, C., & Schuivens, E. (2011). The use of a multisensory

environment for assessment of sensory abilities and preferences in children with profound multiple disabilities: A pilot study.  Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 24, 280-284.

 

Van Hoof, C., & van Dijen, J. (2009). Hun goed recht. Passend onderwijs voor leerlingen met

            zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Appeldoorn: Garant.

 

Van Rompu, W., Mardulier, T., De Coninck, C., Van Beeumen, L., & Exter, E. (2007).

            Leerzorg in het onderwijs. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.

 

Verenigde Naties. (1989). Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind.

Geraadpleegd op 22 november, 2011, op http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf

 

Verenigde Naties. (2009). Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Geraadpleegd op 22 november, 2011, op http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/…

 

Vlaamse Onderwijsraad. (2006). Onderwijs en opvang voor kinderen en jongeren met EMB.

Visietekst. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad. Geraadpleegd via http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/tekst_visietekst.pdf

 

 

Vlaamse Onderwijsraad. (2008). Advies over onderwijs aan kinderen en jongeren met EMB.

Advies Algemene Raad. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad. Geraadpleegd via http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/ar-adv014-0708.pdf

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2011).  Vrijstelling van de leerplicht voor

kinderen met een ernstige handicap. Geraadpleegd op 12 december, 2011, op http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/ouders/vrijstelling

 

Vlaskamp, C. (1997). Meervoudig gehandicapten. In G. H. Van Gemert, & R. B. Minderaa

(red.), Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (pp.418-425). Assen: Van Gorcum.

 

Vlaskamp, C., Fonteine, H., Tadema, A., & Munde, V. (2010). Handleiding bij de lijst

alertheid van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Geraadpleegd via http://www.opvoedingsprogramma.nl/alertheid/doc/handleiding.pdf

 

Vlaskamp, C., Hiemstra, S. J., Wiersma, L. A., & Zijstra, B. J. H. (2007). Extent, duration and

content of day services’ activities for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Dicabilities, 4(2), 152-159.

 

Vlaskamp, C., & Nakken, H. (1999). Missing in execution: Therapies and activities for

individuals with profound multiple disabilities. British Journal of Developmental Disabilities 45(89), 99-109.

 

Vlaskamp, C., Poppes, P., & Zijlstra, R. (2005). Een programma van jezelf: een opvoedingsprogramma voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.Assen: Van Gorcum.

 

Waege, H. (2003). Operationaliseren. In J. Billiet & H. Waege (Red.), Een samenleving

onderzocht: methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (p.154). Antwerpen: De Boeck.

 

 

 

Welsh Assembly Government. (2006a). Routes for learning, additional guidance: assessment

materials for learners with profound learning difficulties and additional disabilities. Cardiff, Welsh Assembly Government. Geraadpleegd via http://dera.ioe.ac.uk/15670/1/routes_for_learning_additional_guidance.pdf

 

Welsh Assembly Government. (2006b). Routes for learning, assessment booklet: assessment

materials for learners with profound learning difficulties and additional disabilities. Cardiff, Welsh Assembly Government. Geraadpleegd via http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/090915routeslearningbookleten.pdf

 

Westland, M. (2007). Samenwerking zorg en onderwijs, hoe doen we dat? (scriptie).

Geraadpleegd via http://www.emgplatform.nl/docs/Samenwerking_onderwijs-zorg.pdf

 

Zijlstra, H. P. R. (2003).  Dansen met olifanten. Een onderzoek naar de implementatie van het

opvoedingsprogramma in de zorg voor mensen met EMB.  Groningen, Stichting Kinderstudies.

Download scriptie (1.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2013
Thema('s)