Wel of niet verder studeren? Wat belemmert of faciliteert mensen tot participeren aan educatieve activiteiten?

Stephanie
D'Hooge

 

Kloof tussen laag- en hooggeschoolden gedicht?

Helaas niet! In het secundair onderwijs loopt het mis. Niet alleen kiest men vaak voor een foute studierichting, ook brengt het falen nog veel schooluitval met zich mee. Daarnaast participeren laaggeschoolden nog te weinig aan volwasseneducatie.

Dat er een ongelijkheid bestaat in de verdeling van kennis en vaardigheden is al langer bekend. Dat blijkt ook uit het pact 2020 waarbij de overheid wil trachten om tegen 2020, 15% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar aan minstens één leeractiviteit te laten deelnemen (European Commission, 2009). Via onderzoek willen we laten zien waar het schoentje knelt. Waarbij we de factoren dat het participeren aan educatieve activiteiten belemmeren en faciliteiten in kaart brengen, stelt Stephanie D’Hooge, masterstudente aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Aanbod

Er zijn heel wat studierichtingen en mogelijkheden. Maar welke deze zijn en wat ze werkelijk inhouden, blijkt een grote factor in het secundair onderwijs voor het maken van een foute studiekeuze. Een negatieve leeractiviteit heeft heel wat negatieve gevolgen voor de verdere participatie. Wat volwasseneducatie betreft zien we niet echt een kloof tussen vraag en aanbod, maar eerder in de bekendheid van het aanbod. Veel willen wel deelnemen, maar weten niet wat hun mogelijkheden zijn.

Ondersteuning , stimulans en begeleiding zijn essentieel om te participeren. In het secundair onderwijs is de leerkracht een belangrijke factor. Uit de resultaten zien we dat de leerkrachten te weinig optreden als ondersteuner en stimulans. Bij de participatie aan volwasseneducatie zit de moeilijkheid  vooral in de combinatie van werken, studeren, een gezin en de kosten dat dit met zich meebrengt. Meer ondersteuningsmiddelen moeten gecreëerd worden. Ook moeten meer initiatieven ondernomen worden om de zwakkeren in onze maatschappij aan te trekken.

Conclusie

De kloof is nog lang niet gedicht. Pas wanneer men er in slaagt alle laaggeschoolden in alle  bevolkingsgroepen in onze maatschappij weet aan te trekken aan educatieve activiteiten, kan de ongelijkheid weggewerkt worden. Zowel leerkrachten als studenten moeten meer begeleid worden in het aanbod en de inhoud ervan. Voor participanten aan volwasseneducatie moet het aanbod bekender worden en moeten er meer ondersteuningsdiensten gecreëerd worden.

 

Stephanie D’Hooge

Stephanie_dhooge@hotmail.com

 

Bibliografie

Referenties

Allingham, M. (2002). Choice Theory : A very short introduction. London: Oxford

Press.

Baert, H. (2005). Lifelong learning and employability: the role of the Flemish

government. LLinE: Lifelong Learning in Europe, 10, 82-87.

Baert, H. (2010). Perspective for (non-)participation in work-related lifelong

learning activities. Paper presented at ESREA conference, Linköping, Sweden.

Baert, H., De Rick, K. & Van Valckenborgh, K. (2006). Towards the

conceptualization of “learning climate.” In R.V. De Castro, A.V. Sancho & P.

Baert, H., Van Damme, D., Douterlungne, M., Kusters, W., Van Wiele, I., Baert,

T., Wouters, M., De Meester, K., & Scheeren, J. (2002). Bevordering van

deelname en deelnamekansen inzake arbeidsmarktgerichte permanente vorming.

Leuven: Centrum voor Sociale Pedagogiek – UGent – HIVA.

Bailey, J.R. & Langdana, R.K. (1997). A factor analytic study of teaching methods

that influence retention among MBA alumni. Journal of Education for Business,

72(5), 297-303.

Becker, G. (1964). Human capital. New York: NBER.

Beder, H., (1989), Reaching ABE students: lessons from the lowa studies. Adult

literacy and basic education, 14(1), 1-17.

Bélanger, P. (1997). New patterns of adult learning: a six-country comparative

study. New York: Pergamon Press.

Blunt, A. & Yang, B. (1995). An examination of the validity of the Education

Participation Scale (EPS) and the Adult Attitudes Towards Continuing Education Scale (AACES). Paper presented at the Adult Education Research Conference (AERC), University of Alberta, USA.

Boateng, S.K. (2009). Significant country differences in adult learning.

Luxembourg: Eurostat.

Boeren, E., Nicaise, I. & Baert, H. (2010). Theoretical models of participation in

adult education: the need for an integrated model. International journal of lifelong

education, 29 (1), 45-61.

Boeren, E., Nicaise, I. & Baert, H. (2010a). Intentions and constraints of nonparticipants

in adult education. Paper presented at ESREA Conference Linkoping,

Sweden.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste.

London: Routledge.

Cohen, L., Manion, L., & Morisson, K. (2007). Research methods in education.

New York: Routledge.

Coleman, J.S., Campbell, E., Hobson, C., McPartland, J., Mood, A., Weinefeld, F.

& York, R. (1966). Equality of educational opportunity. Washington D.C.:

Government Printing Office.

Courtney, S. (1992). Why adults learn: towards a theory of participation in adult education.

New York: Routledge.

Crossan, B., Field, J., Gallacher, J. & Merrill, B. (2003). Understanding

participation in learning for non-traditional adult learners: learning careers and the

construction of learning identities. British Journal of Sociology of Education, 24,

55-67.

Darkenwald, G.G. & Valentine, T. (1986). Measuring the social environment of

adult education classrooms. Paper presented at the Adult Education Research

Conference, Syracuse, New York, USA.

Deci, E. & Ryan, R. (2000). The “what” and “why” of goal pursuit: human needs and the self determination of behaviour.  Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Desjardins, R., Rubenson, K. & Milana, M. (2006). Unequal chances to participate

in adult learning: international perspectives. Paris: UNESCO.

Desmedt, E., Groenez, S. & Van den Broeck, G. (2006). Onderzoek naar de

systeemkenmerken die de participatie aan levenslang leren in de EU-15

beïnvloeden. Leuven : HIVA.

Doets, C., Hake, B. & Westerhuis, A. (Eds.) (2001). Lifelong learning in The

Netherlands. The state of the art in 2000. ‘s Hertogenbosch: Cinop.

Edwards, R., Sieminski, S. & Zeldin, D. (Eds.) (1996). Adult learners, education

and training. London: Routledge.

Ellsworth, J.H. (1991). Typology of factors that deter participation with an

educational institution. Journal of Adult Education / MPAEA Journal, 20(1), 15-27.

Esping-Andersen, G. (1989). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge:

Policy Press.

European Commission (2008). Progress towards the Lisbon objectives in

education and training. Indicators and benchmarks. Brussels: European

Commission.

European Commission (2009). Progress towards the Lisbon objectives in

education and training. Indicators and benchmarks 2009. Brussels: European

Commission.

Hayes, E. (1988). A typology of low-literate adults based on perceptions of

deterrents to participation in adult basic education. Adult Education Quarterly,

39(1), 1-10.

Houle, C.O. (1961). The inquiring mind. Madison, WI: University of Wisconsin

Press.

Jencks, C. (1972). Inequality: a reassessment of the effect of family and schooling

in America. New York: Basic Books.

Keller, J.M. (1987). Strategies for stimulating the motivation to learn.

Performance and instruction, 26(8), 1-7.

Leibfried, S. (1992). Towards a European welfare state? On integrating poverty

regimes into the European Community. In Ferge, Z. & Kolberg, J.E., (Eds.),

Social policy in a changing Europe. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

McGivney V. (2001). Fixing or changing the pattern. Reflections on widening adult participation

in learning. Leicester: NIACE.

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills, CA: Sage.

Mortimore, P., Sammons, P., Stoll, L., Lewis, D. & Ecob, R. (1988). School

matters: the junior years. London: Open Books.

Nicaise, I. (2003). Levenslang leren herverdelen. In I. Vanhoren (Ed.), Jaarboek

Levenslang en Levensbreed Leren 2002, deel 2: Capita Selecta. Brussel: Ministerie

Vlaamse Gemeenschap, Administratie Permanente Vorming / Leuven: HIVA.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2000).

Thematic review on adult learning for Sweden: background report. Paris: OECD.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2003).

Beyond rhetoric: adult learning policies and practice. Paris: OECD.

Poortman, C., & Schildkamp, K. (2011). Alternative quality standards in qualitative research. Quality & Quantity, volume 44.

Rubenson, K. & Desjardins, R. (2009). The impact of welfare state regimes on

constraints to participation in adult education. A bounded agency model. Adult

Education Quarterly, 59 (3), 187-207.

Schuetze, H.G., & Slowey, M. (2002). Participation and exclusion: a comparative

analysis of non-traditional students and lifelong learners in higher education.

Higher Education, 44, 309-327.

Swanborn, P. (1996). A common base for quality criteria in quantitative and qualitative research.

Quality and quantity (30), 19-35.

Thorndike, R. L. (1973). Reading comprehension in fifteen countries. New York:

Wiley: and Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Titmuss, R.M. (1974). Social policy. London: Allen and Unwin.

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Sierens, E. & Lens, W. (2005). Hoe kunnen we

leren en presteren bevorderen? Een autonomie-ondersteunend versus controlerend

schoolklimaat. Caleidoscoop, 17(4), 18-25.

Van Woensel, A. (2006). In het lang en in het breed. Levenslang leren in

Vlaanderen en Europa. WAV-rapport februari 2006. Leuven: Steunpunt WAV.

Download scriptie (1.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2013
Thema('s)