Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject

Sarah
Holbrouck

Detentie’ behoort voor velen tot de ver-van-mijn-bed-show. We willen die zware muren dan ook letterlijk zo ver mogelijk van ons gebouwd zien en er zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Toch was dat het laatste jaar niet mogelijk: in de media werden we continu geconfronteerd met de schrijnende gevangenisproblematiek. Wantoestanden zoals overbevolking, werkdruk bij de cipiers, schending van de rechten van mensen/gedetineerden, en hoge recidivecijfers zijn maar enkele van de zaken die werden aangeklaagd. Het is in deze context dat vzw De Huizen met een nieuwe visie naar voor treedt: een duurzame strafuitvoering waarin kleinschaligheid, differentiatie en maatschappelijke integratie centraal staan en dus de kloof tussen de Belgische basiswet van 2005 en het huidige detentiebeleid wordt weggewerkt. Het doel van vzw De Huizen is dan ook om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen en de recidive cijfers te verbeteren.

Concreet wil vzw De Huizen de gevangenissen vervangen door detentiehuizen: dit zijn kleinschalige gebouwen die meer geïntegreerd zijn in de omgeving zoals bijvoorbeeld (rij)huizen of hoeves. Deze detentiehuizen zijn zodanig gedifferentieerd qua regime, beveiliging en programma, dat gedetineerden vanaf voorarrest tot vrijlating een volledig traject tussen deze detentiehuizen kunnen doorlopen, waarbij in elke fase van het traject “detentie op maat” kan voorzien worden. Dit traject wordt reeds van bij de veroordeling uitgestippeld in de regio of detentiestreek van de gedetineerde, dit met een duidelijke datum van invrijheidsstelling.

De nadruk komt op zorg te liggen in plaats van op bewaking. Een detentiehuis bestaat uit maximaal drie leefgroepen van tien gedetineerden. Deze detentiehuizen worden evenredig verspreid over het Belgische landschap. Rekening houdende met de totale gevangenisbevolking in België in 2014, bijna 12000 gedetineerden, zijn minstens 400 detentiehuizen en dus evenveel bijhorende locaties nodig die gespreid zijn over België en voldoen aan de visie van De Huizen. Er wordt verwacht dat deze nieuwe aanpak voor betere recidivecijfers zal zorgen en dus niet enkel maatschappelijk, maar ook economisch wenselijk is: de gevangenispopulatie zal dalen en dus zullen er op termijn minder detentiehuizen nodig zijn.

De einddoelstelling van deze masterproef is de ontwikkeling van een raamwerk voor de evaluatie van locaties van detentiehuizen. Met het raamwerk kan uit een aantal potentiële locaties of gebouwen de beste keuze gemaakt worden.

Als vertrekpunt wordt eerst een tool ontwikkeld om te bepalen of een kandidaat eerder aanleunt bij het huidige voorbijgestreefde detentiebeleid, dan wel past bij het duurzame beleid volgens de visie van vzw De Huizen: het Detention-House Quality-Wheel (DHQW). Deze tool is gebaseerd op een vragenlijst rondom een aantal kernwoorden die het verschil in visie en beleid “tussen oud en nieuw” karakteriseren.

De scores per kernwoord worden gegroepeerd in een diagram dat toont bij welke visie het project aansluit (zie figuur1). Het DHQW wordt onder andere afgetoetst op de Exodushuizen in Nederland en enkele studentenontwerpen geïnspireerd op de visie van vzw De Huizen.

De tweede tool die wordt ontwikkeld naar de einddoelstelling van deze masterproef is het raamwerk zelf voor de evaluatie van locaties van detentiehuizen. De eerste stap hierbij is het selecteren en evalueren van een aantal bestaande realisaties van strafuitvoeringsprojecten, om inzicht te krijgen in die parameters die bijdragen tot succes of falen van het project met het oog op een duurzaam detentiebeleid. Deze parameters worden geïdentificeerd door toepassing van een variante op de ‘think-aloud methodiek’: het luidop nadenken van verschillende deelnemers om een zo volledig mogelijk eindresultaat te krijgen wordt vervangen door een schriftelijke manier waarbij strafuitvoeringsprojecten en visies bezocht, beschreven en beoordeeld worden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van een kleinschalige, gedifferentieerde, maatschappelijk geïntegreerde strafuitvoering. Uit deze literatuurstudie worden alle parameters aangeduid die invloed hebben op het succes van de locatiekeuze van een strafuitvoeringsproject (zie figuur2).

De resulterende parameters die in dit raamwerk voor de verschillende locaties met elkaar vergeleken worden zijn afhankelijk van het regime, de gewenste beveiligingsgraad, de toevoeging van (semi-)publieke functies aan het detentiehuis, enzovoort, waardoor de parameters bij elk gebruik van het raamwerk zullen variëren.

Om vervolgens verschillende alternatieven op basis van deze parameters te vergelijken worden een aantal selectiemethodes geëvalueerd. Er wordt

geopteerd voor een variant van de Choosing By Advantages (CBA) methodiek. CBA heeft als voordelen dat zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare parameters (zoals architecturale integratie in de omgeving) mee opgenomen worden, dat enkel de selectie van parameters die verschillend beoordeeld worden voor de opties worden vergeleken en dat er tot slot relatief beoordeeld wordt, wat “scoren” makkelijker maakt. Dit leidt tot een vergelijkende score die de relatieve mate van geschiktheid weergeeft met inzicht in de sterke en zwakke punten per locatie (zie figuur3). In het raamwerk dienen bepaalde parameters uit de literatuurstudie (afhankelijk van het regime, gewenste beveiligingsgraad, enz.) als “MUST” en op absolute (kwantitatieve) wijze toegevoegd worden aan het raamwerk. Hier ligt nog verder werk om die parameters en het minimumniveau te bepalen en zo het raamwerk te verbeteren.

Alvorens tot een keuze over te gaan, dient er na een eerste evaluatie nagegaan te worden of pijnpunten verbeterd kunnen worden om zo de geschiktheid en de score te verbeteren.

Om te voorkomen dat, vanwege het relatieve oordeel, zelfs de beste keuze in absolute termen niet voldoet, moet dit raamwerk gebruikt worden in combinatie met het Detention-House Quality-Wheel: hiermee wordt gegarandeerd dat de implementatie ook in absolute termen zal voldoen aan de visie van vzw De Huizen.

De parameter die hier waarschijnlijk het grootste obstakel vormt om de locatiekeuze met succes te realiseren, is de parameter “weerstand”: deze zal met grote waarschijnlijkheid systematisch zeer slecht scoren. Daarom is het noodzakelijk dat de publieke opinie bewust wordt gemaakt van de fundamentele noodzakelijkheid van het overschakelen van een beleid van straffen en isoleren naar een beleid van heropvoeden en re-integreren. Indien het door vzw De Huizen voorgesteld beleid door politici én publieke opinie gedragen wordt, dan helpt het hier geboden raamwerk met de suggesties voor verbetering ervan om betere keuzes voor locaties voor detentiehuizen te maken.

Bibliografie

Abscis. Forensisch Psychatrisch Instituut, GENT (2014).

Ahlstrom, E. (2015). An introduction to Choosing By Advantages (CBA). YouTube.

Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=dknJDcIJNCU

Alker, C. (2011). Chris Alker on the Architecture of Re-Socialization. Retrieved January

7, 2016, from http://prisondesign.org/2011/05/10/chris-alker-on-the-architecture-of-r…

Antea Belgium nv. (2015). Effectenstudie gevangeniscomplex Haren.

APAC Itauna. (n.d.). APAC Itauna. Retrieved December 13, 2015, from http://www.

apacitauna.com.br/index.php/home

APAC Perdoes. (n.d.-a). APAC Perdoes. Retrieved December 13, 2015, from http://www.

apacperdoes.com.br/

APAC Perdoes. (n.d.-b). Método APAC. Retrieved December 11, 2015, from http://www.

apacperdoes.com.br/?page_id=23

Arroyo, P. (2014). Exploring Decision-Making Methods for sustainable design in commercial

buildings. University of California, Berkely.

Beke, W., De Wever, B., Michel, C., & Rutten, G. (2014). Regeerakkoord 9 oktober 2014.

Belton, V., & Stewart, T. (2002). Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated

Approach. Springer Science & Business Media.

Beveren - nieuwe gevangenis. (n.d.). Retrieved July 15, 2015, from http://nouvellesprisons.

be/nl/prison/Beveren-nieuwe gevangenis

Beyens, K., & Janssens, F. (2009). Nieuwe tijden , nieuwe gevangenissen. Oikos, (51), 6–20.

Retrieved from http://www.oikos.be/archief-oikos/jaargang-2009/oikos-51-4-2009/666-

51-02-janssens-en-beyens-nieuwe-tijden-nieuwe-gevangenissen/file

Bijlmerbajes. (n.d.). Retrieved from http://www.arcam.nl/bijlmerbajes/

Biografie Prof. Dr. Kristel Beyens. (n.d.). Retrieved September 22, 2015, from http://www.

vub.ac.be/SCRI/index.php?page=bio&pid=5

Blokland, L. J. (1974). Werken achter tralies. (Alborra, Ed.). Arentdonk.

Boie, G. (30AD). Slakkengang voor internering. Prison Architecture: An International

Survey of Representative Closed Institutions and Analysis of Current Trends in Prison

Design.

Boie, G. (2015, October 12). Het penitentiair verdriet van België. De Standaard.

Boie, G., & Vandamme, F. (n.d.). Gevangeniscomplex Haren Gevangen in een dorp. Retrieved

from http://www.prisongear.be/news/72/15/Kanttekeningen-bij-een-gevangenisdo…

Boie, G., Vandamme, F., & BAVO. (n.d.). Prison Gear. Retrieved January 2, 2016, from

271

http://www.prisongear.be/index.php

Brahmy, B., Chauvet, J. M., Delbos, V., Bianchi, V., & Landais, T. (2010). Rapport de visite:

Centre de détention de Mauzac ( Dordogne ). Frankrijk. Retrieved from http://www.cglpl.

fr/wp-content/uploads/2012/11/Rapport-de-visite-du-centre-de-détention-de-Mauzac-

Dordogne.pdf

Buchanan, L., & O’Connell, A. (2006). A brief history of decision making. Harvard Business

Review, 84(1), 12. http://doi.org/10.1126/science.1133427

Bugara, L. (2013). Unique Brazilian Prison Alternative Celebrates 40 Year Anniversary.

Prison Legal News. Retrieved from https://www.prisonlegalnews.org/news/2013/

mar/15/unique-brazilian-prison-alternative-celebrates-40-year-anniversary/

Burnside, J. (2013). The prison that started it all. In My Brother’s Keeper (p. 400).

Routhledge.

BURO II & ARCHI+I. (2013). Bouw van een nieuw gevangeniscomplex te Haren (Brussel).

Cafasso. (2013). Cafasso, Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een

nieuw gevangeniscomplex te Haren.

Cattrysse, M. (2010). De erfenis van Edouard Ducpétiaux. Gent.

Chan, Y. (2011). Location Theory and Decision Analysis (second). Springer Science &

Business Media.

Charters, E. (2003). The Use of Think-aloud Methods in Qualitative Research An

Introduction to Think-aloud Methods. Brock Education, 12(2), 68–82.

Church, R. L., & Murray, A. T. (2009). Business Site Selection, Location Analysis, and GIS.

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Cnoop Koopmans, J. (1970). Onverstandige nieuwbouw. Proces, 102–105.

De architect. (1979). Nummer 5, 91–93.

De boeck, A. (2015, June 16). Alle huizen krijgen een M-score. De Morgen. Retrieved from

http://www.demorgen.be/economie/alle-huizen-krijgen-een-m-score-b703eb3…

De Cock, J. (2015). Hulp bij aanbouw van een keuken in de APAC gevangenis van Itaúna

(Brazilië). Retrieved December 11, 2012, from http://www.prisoninfo.org/nederlands_

pagina/projecten.html#buitenland

de Haan, N. (2014). In Denemarken wonen gedetineerden samen met studenten (en

het werkt!). Retrieved January 7, 2016, from https://decorrespondent.nl/1723/In-

Denemarken-wonen-gedetineerden-samen-met-studenten-en-het-werkt/178112504317-

6e222077

De Hantsetters, S. (2009). Een onderzoek naar de mogelijkheden tot privatisering van het

gevangeniswezen. Gent.

De Meyer, R., Claus, H., Beyens, K., Gryson, M., & Naessens, L. (2013). HUIZEN: Naar een

duurzame penitentiaire aanpak. ASP editions.

Deyaert, E. (2012). Een architecturale typologie voor een Kleinschalige gedifferentieerde

strafuitvoering. Gent.

Diagram. (n.d.). Retrieved October 13, 2015, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagram

Dubbeld, L. (2001). In de geborgenheid van de gevangenis: de betekenis van de nieuwe

Nederlandse gevangenisbouw. Amsterdam: Amsterdam University Press.

272

Ducpetiaux, É. (n.d.). Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire et des

institutions préventives, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre, et en

Belgique : appendice général aux ouvrages les plus récents sur la réforme des prisons, et

particulièrem. Brussel: Hauman, Cattoir et comp.

ECOR. (n.d.). ECOR – Restorative Justice. Retrieved December 14, 2015, from http://

restorative-justice.eu/ecor/

Eerste “plan van aanpak nafase” gemeente X (concept). (2013). Retrieved September 8,

2015, from http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/97/4814/eerstep…-

van-aanpak-nafase-gemeente-x-concept.html

Eleni, R. (2012). Small is beautiful? Een onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen van

kleinschalige detentiemodellen. Gent.

Emmaüs. (2015). Perstekst steenlegging Leemwinning.

Engels, T. (2011). Noorwegen heeft meest menselijke gevangenissen ter wereld. Knack.

Retrieved from http://www.knack.be/nieuws/wereld/noorwegen-heeft-meest-menselijkegevan…-

ter-wereld/article-normal-24292.html

Exodus. (n.d.). Exodus. Retrieved June 8, 2015, from www.exodus.nl

Feys, S. (2015, February 3). Ontslagen Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen was geen

onbesproken blad. De Bouwmeester die toch zou verdwijnen. De Morgen. Retrieved from

http://www.demorgen.be/binnenland/ontslagen-vlaams-bouwmeester-peter-sw…-

geen-onbesproken-blad-bef63b67/

Flynn, E. E. (n.d.). Edith Flynn.

Flynn, E. E. (2002). Jails. Retrieved September 24, 2009, from http://www.encyclopedia.

com/doc/1G2-3403000147.html

FOD Justitie. (n.d.). Meer info over de gevangenis van Ruiselede. Retrieved January 7,

2016, from http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgisch…

gevangenissen/gevangenissen/meer_info/ruiselede

Geens, K. (2015). Algemene Beleidsnota Justitie DOC 54 1428/008. Brussel.

Geoplan. (n.d.). Site analysis and new site location. Retrieved November 30, 2015, from

http://www.geoplan.com/knowledge/experience/site-analysis-new-site-loca….

html

Gontard, P.-R. (n.d.). Entretien exclusif avec Robert Badinter. Retrieved April 22, 2015,

from http://info.arte.tv/fr/entretien-avec-robert-badinter

Henket, M. (2015). Transformatieplein 2015 - Eigenlijk ongeschikt als gevangenis.

De Architect. Retrieved from http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/04/28/

transformatieplein---overmaze-maastricht.html

International Bridges To Justice. (n.d.). APAC (Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados): An alternative vision for prisoners from Brazil. Retrieved December 13,

2015, from http://www.ibj.org/2009/08/14/apac-associacao-de-protecao-e-assistencia…-

condenados-an-alternative-vision-for-prisoners-from-brazil/

Internering: België veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

(2014). Retrieved September 21, 2015, from http://www.diversiteit.be/interneringbelgi%

C3%AB-veroordeeld-door-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens

Johnsen, B., Granheim, P. K., & Helgesen, J. (2011). Exceptional prison conditions and the

273

quality of prison life: Prison size and prison culture in Norwegian closed prisons. European

Journal of Criminology, 8(6), 515–529.

Justitie. (2005). Basiswet (2005) betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie

van de gedetineerden. Retrieved from http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_

lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005011239

Keulen, S. (2014). Monumenten van Beleid: De wisselwerking tussen Nederlands

rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002. Hilversum

Verloren.

KVZ. (2015, December 24). Meer vrouwelijke gedetineerden in Sint-Jan Baptist. Het

Laatste Nieuws. Zelzate. Retrieved from http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-zelzate/

meer-vrouwelijke-gedetineerden-in-sint-jan-baptist-a2566149/

Laptev, D., Tikhonov, A., Serdyukov, P., & Gusev, G. (2014). Parameter-free discovery

and recommendation of areas-of-interest. Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL

International Conference on Advances in Geographic Information Systems - SIGSPATIAL

’14. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2666310.2666416

Leefmilieu Brussel. (n.d.). Kaart van de bodemtoestand. Retrieved December 27, 2015, from

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/bodemtoestand.phtml

Lemmerling, P. (2014). FPC Gent officieel ingehuldigd. Retrieved October 19, 2015, from

http://www.bativox.be/bativoxblog/tag/forensisch-psychiatrisch-centrum/

Liga voor mensenrechten. (n.d.). Retrieved September 16, 2015, from http://www.

mensenrechten.be/index.php

Linckens, P., & de Looff, J. (2015). Gevangeniswezen in getal: 2010-2014.

Maes, W., MVRDV, & T?f. (2012). The Vertical Village. nai010 publishers.

Malaise, P., & Barbieux, Y. (2015, July 5). Geens is voor mini-gevangenissen (maar bouwt

eerst megacomplex Haren). Het Nieuwsblad. Retrieved from http://www.nieuwsblad.be/

cnt/dmf20150704_01763138

Marjan Gryson. (n.d.). Retrieved from http://belgium.ashoka.org/nl/marjan-gryson

Meireman, K. (2004). Tussen aanvaarding en weerstand: een sociologisch onderzoek naar

houdingen tegenover asiel, opvang en migratie. Academic Press, Gent.

Meuwissen, J. (2015). Zelfportret van een maatschappij. Oasis, (94).

Miller, V., & Campbell, J. (2014). Transnational Penal Cultures: New perspectives on

discipline, punishment and desistance. Routledge.

Moonens, M. Het rijhuis als gevangenis, 26 Prison Gear, kennisplatform voor humane

gevangenis architectuur.

Morçöl, G. (2007). Handbook of Decision Making. (Penn State University, Ed.).

Pennsylvania: CRC Press Taylor & Francis Group.

Moreau, N. (2009). De samenstelling van leefgroepen in voorzieningen voor kinderen en

jongeren met een verstandelijke beperking. Katholieke universiteit leuven.

Moyer, F. D. (n.d.). LinkedIn profiel. Retrieved July 3, 2015, from https://www.linkedin.

com/pub/fred-moyer-faia/18/158/b2b

Moyer, F. D., & Flynn, E. E. (1973). Correctional Environments. Clearinghouse for criminal

justice planning and architecture. Illinois.

274

Moyer, F. D., & Flynn, E. E. (1975). Current theory and application. In Prison architecture:

An international survey of representative closed institutions and analysis of current trends

in prison design. Londen: Architectural Press.

Nollet, L., Claus, H., & De Meyer, R. (2014). Businesss Case: Oprichting en exploitatie

Detentiehuis Klooster van de Paters Redemptoristen.

NPO. (2013a). Andere tijden: Bajes zonder tralies. Nederland. Retrieved from http://www.

npo.nl/andere-tijden/10-11-2013/NPS_1218708

NPO. (2013b). Andere tijden: Bajes zonder tralies. Retrieved July 8, 2015, from http://www.

npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2013-2014/Bajes-zonder-tralies.html

NPO Doc Interviews: Ellen Vermeulen. (2015). Retrieved from http://www.npo.nl/

regisseur-aan-de-keukentafel/12-05-2015/WO_VPRO_838282

OMA. (n.d.). Koepel Panopticon Prison. Retrieved January 7, 2016, from http://oma.eu/

projects/koepel-panopticon-prison

Over FPC Veldzicht. (2012). Retrieved October 19, 2015, from http://www.fpcveldzicht.

nl/Over-FPC-Veldzicht/Historie.aspx

Overkamp, E. (2000). Instellingen nemen de wijk: een analyse van het beleid inzake de

deconcentratie van instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en zijn

empirische effecten. Uitgeverij Van Gorcum.

Paramount Decisions. (n.d.). Design & Construction, Benefits For AEC Professionals.

Retrieved November 17, 2015, from https://paramountdecisions.com/design-construction.

html

Parker, L. (2011). Communities of restoration. Retrieved December 14, 2015, from http://

www.slideshare.net/LynetteParker/communities-of-restoration

Pijnaerts, A. (2013). Onderwijs binnen de muren van detentie: Een onderzoek naar het

profiel en de motieven van gedetineerden die onderwijs volgen in de gevangenissen

van Turnhout, Wortel en Hoogstraten. Retrieved from https://books.google.be/

books?id=agkxrgEACAAJ

Priester, S. (2007). Architect Koos Pot-Keegstra. Retrieved from http://www.onsamsterdam.

nl/component/content/article/15-dossiers/280-architect-koos-pot-keegstra

Prison Fellowship International. (n.d.-a). Justice & reconsilation. Retrieved December 14,

2015, from http://restorativejustice.org/about-us/

Prison Fellowship International. (n.d.-b). Prison Fellowship International. Retrieved

December 14, 2015, from https://pfi.org/

Prison Fellowship International. (n.d.-c). Seehaus. Retrieved December 14, 2015, from

http://seehaus-ev.de/

Prison Gear. (n.d.). 1. Koolhas/OMA context. Retrieved January 8, 2011, from http://

www.prisongear.be/news/13/15/I-Koolhaas-OMA-Context/

QLIKVIEW GRAFIEKEN, WANNEER GEBRUIK JE WELKE? (2014). Retrieved

October 13, 2015, from http://www.abacus.nl/grafieken-qlikview/

Raspoet, E. (2015, February). Gökhan Göktas, medisch directeur FPC Gent: “internering is

een nobel concept.” Knack. Retrieved from http://www.erikraspoet.be/?p=686

Regie der Gebouwen. (2014). penitentiaire inrichting Beveren. Brussel.

275

Rijksen, R. (1980). Achter slot en grendel. Alphen Aan Den Rijn : Samsom.

Roos, J. (1978, March 9). Praten met Roos Pot-Keegstra. Het Parool, p. 17.

Saaty. (n.d.).

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill.

Saerens, Z., & Heymans, P. (2013). België nu al 22 keer veroordeeld voor “slechte

behandeling geïnterneerden.” Retrieved September 21, 2015, from http://deredactie.be/

cm/vrtnieuws/binnenland/1.2228139

Schravesande, M., Boers, A., & Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie. (2009).

Maatschappelijke effecten Stichting Exodus Utrecht. Utrecht.

Seamon, D., & Buttimer, A. (1980). The Human Experience of Space and Place. Londen:

Croom Helm.

Sommer, R. (1969). Personal space : the behavioral basis of design. Englewood Cliffs

(N.J.): Prentice-Hall.

Studio M 10. (n.d.). TBS kliniek Almere 2001-2008. Retrieved January 7, 2016, from

http://www.studio-m10.nl/projecten/01_07_tbskliniek/inh1.html#

Suhr, J. (1999). The choosing by advantages decisionmaking system. (Quorum Books,

Ed.). Londen.

Swinnen, P. Onzichtbare Zorg (2012).

Tienkamp, P. (2015, August 24). Student in 1 huis met (ex-)gevangene: in Denemarken

werkt het. Het Parool. Amsterdam. Retrieved from http://www.parool.nl/parool/nl/4/

AMSTERDAM/article/detail/4128124/2015/08/24/Student-in-1-huis-met-ex--

gevangene-in-Denemarken-werkt-het.dhtml

UGent, Stad Gent, & Troje, F. van. (n.d.). M-score. Retrieved from http://m-score.ugent.

be/

University of Illinois. (n.d.). Frederic D Moyer Papers. Retrieved July 3, 2015, from

http://archives.library.illinois.edu/archon/?

van der Beken, T. (2015). Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa. Maklu.

Van Der Blij, F., Veger, J., & Slebos, C. (2010). HOV op loopafstand Het invloedsgebied van

HOV-haltes, (november), 1–15. Retrieved from http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/

cvs10_043.pdf

Van Hoorebeke, D. (2012). Kosten van detentie. Gent.

Van Ruller, S. (1980). De gevangenis in de nadagen van het resocialisatieideaal. Tegen de

Regels, Ars Aequi Libri.

van Someren, M. W., Barnard, Y. F., & Sandberg, J. A. (1994). The think aloud method:

A practical guide to modelling cognitive processes. (University of Amsterdam, Ed.)

Department of Social Science Informatics, University of Amsterdam. Amsterdam:

Academic Press, London. http://doi.org/10.1016/0306-4573(95)90031-4

van Wingerden, S., Alberda, D., Moerings, M., Wartna, B., & van Wilsem, J. (n.d.). “

Recidive na Exodus , Door , Moria of Ontmoeting .” Retrieved from http://www.exodus.

nl/plaatjes/user/File/Samenvattende publieksversie -def.pdf

Vanbesien, S. (2014). Gevangeniscapaciteit en strafrechtelijk beleid . Een vergelijkende

studie van België en Nederland. Retrieved from http://lib.ugent.be/fulltxt/

276

RUG01/002/163/158/RUG01-002163158_2014_0001_AC.pdf

Vandamme, F. (33AD). Recycleer de gevangenen. Prison Architecture: An International

Survey of Representative Closed Institutions and Analysis of Current Trends in Prison

Design.

Vandekerckhove, S. (2015a). Eindelijk oplossing voor geïnterneerde vrouwen op komst. De

Morgen, April(4). Retrieved from http://www.demorgen.be/nieuws/eindelijk-oplossingvoor-

geinterneerde-vrouwen-op-komst-a2274893/

Vandekerckhove, S. (2015b, November 27). Codewoord: wachten. Zes dagen in het

Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. De Morgen.

Vandeurzen, J. (2008). Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in

humane omstandigheden: stand van zaken en bijkomend projecten tot 2016. Retrieved

from http://nieuwsbrief.cdenv.be/actua/persberichten/masterplan-2008-2012-vo…-

humane-omstandigheden

Verhoeven, K. (2013). Streepjes worden een verhaal. De Standaard, Augustus(31). Retrieved

from http://www.standaard.be/cnt/dmf20130830_00716478

Verleyen, K., & Callewaert, W. (n.d.). De bijlmerbajes te Amsterdam, naar een nieuwe vorm

van huizen van bewaring. Gent.

Vermeulen, E. (2014). 9999 The Movie. België: Associate Directors.

Walker, L. (n.d.). APAC: Brazil’s Restorative Justice Prisons. Retrieved January 1, 2016,

from http://www.lorennwalker.com/blog/?p=102

Welke zijn de gesloten centra in België? (n.d.). Retrieved August 14, 2015, from http://

www.gettingthevoiceout.org/welke-zijn-de-gesloten-centra-in-belgie/

Weltjens, K. (2012). Kleinschalige detentie in Scandinavië: een eye- opener ?! Vrije

Universiteit Brussel.

Wilde, O. (1898). The Ballad of Reading Gaol. Porland: Thomas Bird Mosher.

Willem, T., Fivez, R., & Holbrouck, S. (2014). Vlaanderen 014, i.o.v. Floris Alkemade.

Wilson, M., & Lanskey, C. (2015). European Communities of Restoration Groundwork

Report.

Download scriptie (27.86 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Ronny De Meyer